Alapszabály

A Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület alapszabályának fontosabb elemei:


Az egyesületről:

"Az egyesület neve: Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület
Az egyesület rövidített neve: M.T.V.K.E.
Az egyesület székhelye: 1041 Bp. Szigeti József utca 13. 9/54.
Az egyesület alapításának éve: 2012
Az egyesület hatóköre: országos.

Az egyesület a közfeladatok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- létrehozza, illetőleg előmozdítja állatmenhelyek, állatotthonok létesítését, és
gondoskodik ilyenek üzemeltetéséről,
- tömöríti azokat, akik önként, meggyőződésből támogatni kívánják a természet és az élővilág védelmének ügyét,
- széles körben propagálja a természet- és állatvédelmet, s céljai népszerűsítése érdekében propagandaanyagokat és kiadványokat, készít és terjeszt, kapcsolatot épít ki a hírközlő szervekkel, szakmai klubokat hoz létre,
- az ifjúságnak a természet, az élővilág szeretetére nevelése érdekében előmozdítja a természet és állatvédelemnek az iskolai oktatásba való beilleszkedését, azokban részt
vesz, továbbá elősegíti az oktatási intézményekben természet- és állatvédő klubok
szervezését, valamint szakmai klubok létrehozását,
- javaslatokkal segíti az állami és társadalmi szerveknek a természet- és állatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásait,
- természet- és állatvédelmi járőrszolgálatot szervez más (állami és társadalmi) szervekkel,
szervezetekkel együttműködve,
- fellép az állatkínzás minden formája ellen,
- a természet-és állatvédelmi jogszabályok, valamint hatósági rendelkezések megsértésének észlelése esetén előmozdítja a szükséges eljárás megindítását,
- jogi támogatást nyújt azoknak, akik a természet és állatvédelmi jogszabályok, hatósági
rendelkezések megszegőivel szemben a törvényes keretek között fellépnek,
- a természet- és állatvédelem hatékonyságának fokozása érdekében együttműködik a hasonló célokért küzdő belföldi és külföldi szervezetekkel,
- részt vesz az állat- és természetvédelemmel kapcsolatos törvények végrehajtási
rendeleteinek kialakításában, továbbfejlesztésében és betartatásában."

A tagságról:

"Az egyesület tagja lehet minden külföldi és belföldi természetes személy és jogi személy. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

A rendes tag felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesület rendes tagjának felvétele oly módon történik, hogy az Elnök a tagot - az Elnökség határozata alapján – az általa vezetett tagnyilvántartásba bevezeti.

A pártoló tag felvétele oly módon történik, hogy az Elnökség bármely tagja a pártoló tagnak jelentkező személyt a „pártoló tagi nyilvántartás”-ba bevezeti. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségekre nem választhatók és vagyoni hozzájárulást nyújt. A pártoló tagsági jogviszony a belépés évében vagyoni hozzájárulás biztosításával és a jelentkező „pártoló tagi nyilvántartás”-ba való felvételével jön létre .

Tiszteletbeli tago(ka)t a tagok és az Elnökség javaslatára a közgyűlés választ. Tiszteletbeli taggá az a személy válhat, aki a tagok szavazatának több, mint 50 %-át megszerzi. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, az egyesület munkájában aktívan nem köteles részt venni, de ha teheti, az egyesület céljait anyagi juttatással vagy más módon támogathatja (magánvagyonából illetve az egyesületben végzett munkájával), tevékenysége kiemelkedő vagy az állattartással, állatvédelemmel és/vagy az egyesület tevékenységének népszerűsítésével kapcsolatos érdemei köztudottak.

A rendes tagsági viszony feltétele, hogy a tagok belépési szándékukat a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kinyilvánítsák és az Elnökség őket a tagok sorába felvegye. A felvételt megtagadó határozat ellen a határozat igazolható módon történt közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, amelyet a közgyűlés bírál el. Az egyesület alapító tagja az, aki az alakuló közgyűlésen jelen volt, neve és aláírása szerepel az alakuló közgyűlésen vezetett jelenléti íven.

Az Egyesület rendes tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet, a nyilvántartást az internetes honlapján elérhetővé teszi.

A tagsági viszony megszűnik:
- a kilépési szándék Elnökség felé történő írásbeli bejelentésével,
- kizárással,
- törléssel,
- a tag halálával,
- nem természetes személy tag megszűnésével,
- az Egyesület megszűnésével.

Kizárás:
Az Elnökség kizárhatja tagjai sorából azt, aki:
- az egyesület alapszabályát megszegi, aki tevékenységével vagy tagsági viszonyának visszaélésszerű gyakorlásával az egyesület céljainak megvalósítását szándékosan akadályozza,
- aki nyilvánosan (rendezvényeken, fórumokon, levelezőlistákon) az egyesület hírnevét rontja,
- 5.000,- Ft összeget meghaladó kárt okoz az egyesületnek,
- a hatályos állatvédelmi szabályokkal ellentétes módon bánik állatokkal szemben.

Törlés:
Amennyiben a tag három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólítás ellenére nem fizette be, úgy az Elnökség a tag törléséről határozatot hoz, amely ellen a közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni a határozat érintettnek igazolható módon történő kézbesítésétől kezdődően 30 napon belül. A tagdíjfizetés elmulasztása miatti felszólításnak tartalmaznia kell a kifejezett figyelmeztetést, hogy az ismételt mulasztás a tag törléséhez vezethet.

Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot az érintett részére kézbesíti. A kizárásról döntő határozat indoklásának tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és azok bizonytékait, valamint a fellebbezési jogról és annak határidejéről szóló tájékoztatást. Az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen a tag a határozatnak a részére igazolható módon történő kézbesítésétől számított 15 napon belül a közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel, míg a közgyűlés kizáró határozata ellen a tag a részére történő igazolható kézbesítésétől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a kizárással érintett tag részére a védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére.

Az egyesület rendes tagja:
- a közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik,
- választható az egyesület tisztségeire és választhat,
- javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület szervezete felé,
- megilletik az egyesület tagjainak járó kedvezmények,
- jogosult az egyesület munkájában részt venni, és az egyesület rendezvényein megjelenni.

Az egyesület pártoló tagja:
- a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
- 1 év után kérelmezhetik rendes taggá történő felvételüket, melyről az ezt követő Elnökségi Ülésen az Elnökség egyhangú döntéssel határoz,
- nem választható az egyesület tisztségeire és nem választhat,
- javaslatokat tehet az egyesület szervezete felé,
- megilletik az egyesület tagjainak járó kedvezmények,
- tagdíjat nem fizet,
- jogosult az egyesület munkájában részt venni, és az egyesület rendezvényein megjelenni.

Az egyesület tiszteletbeli tagja:
- a közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
- megválasztásáról a közgyűlés dönt,
- nem választható az egyesület tisztségeire és nem választhat,
- javaslatokat tehet az egyesület szervezete felé,
- megilletik az egyesület tagjainak járó kedvezmények,
- tagdíjat nem fizet,
- jogosult az egyesület munkájában részt venni, és az egyesület rendezvényein megjelenni.

A rendes tag köteles:
- az egyesület céljainak megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni, nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását,
- a vállalt tisztséget a legjobb képessége szerint ellátni,
- az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit betartani,
- a szervezeti életben részt venni,
- az egyesület szerveinek határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani,
- évente a közgyűlés által megállapított összegű tagdíjat a közgyűlés által megszabott határidőben, de legkésőbb minden év június 30. napjáig készpénzben az egyesület pénztárába vagy banki átutalás útján az egyesület bankszámlájára megfizetni.

A pártoló tag köteles:
- az alapszabály és egyéb egyesület rájuk vonatkozó szabályzatait, intézkedéseit betartani,
- az egyesület szerveinek határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani,
- vagyoni hozzájárulást biztosítani.

A tiszteletbeli tag köteles:
- az egyesület céljainak megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni, nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását,
- az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit betartani.

Az egyesület a tagok által irányított és ellenőrzött szervezet, a rendes tagoknak aktív szerepük van a vezetésben, döntéshozatalban és az ellenőrzésben. Egy rendes tagnak egy szavazati értéke van, és minden tag egyenlő elbírálásban részesül. A természetes személy tagok, valamint a jogi személy tagok törvényes képviselői meghatalmazott útján is gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni."

A közgyűlésről:

"Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés nyilvános. Az egyesület minden évben legalább egy közgyűlést köteles tartani, mely közgyűlést az Elnök köteles minden év május 31-ig összehívni (éves közgyűlés).
Rendkívüli közgyűlés: a döntéshozó szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az Elnök az ok és a cél megjelölésével kéri. Köteles az Elnök rendkívüli közgyűlést összehívni akkor is, ha az Elnökség így határozott. Ha az Elnök e kötelezettségének nem tesz eleget vagy nem tud eleget tenni, a közgyűlést az Elnökség hívja össze.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály, a Szervezeti Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok jóváhagyása és módosítása,
- az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
- az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása,
- az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- a tag törléséről és kizárásáról való döntés másodfokon,
- az éves tagdíj összegének és esedékességének megállapítása,
- az Elnökségi tagok tiszteletdíjának megállapítása,
- az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásnak vagy megszűnésének elhatározása.

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - a határozatképes közgyűlésen jelenlévők 50 % + 1 fő szavazatával - hozza. A határozathozatal során „igen”, „nem”, valamint „tartózkodás” szavazattal lehet élni. Minden tagnak egy szavazata van. Az Elnökség tagjait titkos szavazással kell megválasztani. Egyéb esetekben titkos szavazás elrendelését bármely jelenlévő tag kezdeményezésére egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozatával jogosult a közgyűlés elrendelni. Szavazategyenlőség esetén a Levezető Elnök szavazata dönt.
Az Elnökség tagjai közül a közgyűlés Elnököt, Elnökhelyettest, valamint Titkárt választ.

A közgyűlés ülései nyilvánosak. Indokolt esetben a közgyűlés tartásáról - a szavazati és tanácskozási jogot nem adó megjelenés lehetőségére utalva - felhívás útján értesíthető a nyilvánosság is.

A határozatképes közgyűlésen megjelentek kétharmados többségére van szükség:
- a Szervezeti Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok megváltoztatásához,
- az Elnökség tagjainak visszahívásához az egyesület alapszabályával ellentétes vagy annak céljait veszélyeztető magatartás miatt, illetve ha az adott tisztségből adódó feladatait nem kellő gondossággal látta el,
- más szervezettel való egyesülésének elhatározásához,
- más szervezettől való szétválásnak elhatározásához.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges."

Az elnökségről:

"Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, és a két közgyűlés között vezeti, irányítja az egyesületet. Így:
- elkészíti, és a közgyűlés elé terjeszti éves beszámolóját,
- gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
- állásfoglalásokat bocsát ki a saját nevében,
- rendes tagok felvételéről dönt első fokon,
- első fokon dönt a tagok törléséről és kizárásáról,
- elkészíti, és a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetését.

Az Elnökség 3 tagból áll. Az Elnökség tagjait a közgyűlés titkos szavazással 2 évre választja meg. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente kétszer - tart ülést, melyet írásban, igazolható módon az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Határozatképtelenség esetén az Elnökség az elnökségi ülést 15 napon belül az eredeti napirendi pontokkal megismétli.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az egyesület Elnöksége köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a közgyűlés, valamint az elnökség ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, az ülések nyilvánossága, döntéseinek tartalma, időpontja, a határozathozatal módja, a leadott „igen”, „nem”, „tartózkodás” szavazatok aránya, valamint a határozat hatálya megállapítható. (Határozatok Könyve). A nyilvántartás bárki számára az egyesület székhelyén hozzáférhető.

Az Elnökség köteles a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyveiről nyilvántartás vezetni. (Közgyűlési Jegyzőkönyvek Nyilvántartása és Elnökségi Ülések Nyilvántartása). A nyilvántartás és a jegyzőkönyvek bárki számára az egyesület székhelyén hozzáférhetőek.

Az egyesület képviseletére bármely Elnökségi tag önállóan jogosult.

Az Elnök jogai és kötelességei:
- a közgyűlést és az Elnökségi üléseket bármikor összehívhatja,
- a tagság pénzéről a kezelőt elszámoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- pénzügyeket intéz,
- gyakorolhatja a bankszámla feletti önálló rendelkezési jogot,
- gyakorolhatja az önálló képviseleti jogot,
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
- az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése,
- a Titkárral együttesen gyakorolja a munkáltatói jogot,
- szervezi, irányítja az egyesület nemzetközi kapcsolatait.

Az Elnökhelyettes jogai és kötelességei:
- gyakorolhatja a bankszámla feletti önálló rendelkezési jogot,
- gyakorolhatja az önálló képviseleti jogot.

A Titkár jogai és kötelességei:
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése,
- a számlák hitelességének ellenőrzése,
- megszervezi és irányítja az egyesület adminisztrációs munkáit,
- gondoskodik az egyesület ügyiratainak elkészítéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről,
- gondoskodik az egyesület tagnyilvántartásának pontos vezetéséről,
- az Elnökkel együttesen gyakorolhatja a munkáltatói jogot,
- az Elnök és az Elnökség által igényelt mértékben segíti az Elnök és az Elnökség munkáját."